Default Keyboards Controls

Button Player 1 Player 2
Trái a arrowleft
Phải d arrowright
Up w arrowup
Down s arrowdown
A j Num-1
B k Num-2
Start Enter Enter
Chọn space Num-0

Related Post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *